Rejestracja znaku towarowego

Szanowni Państwo!

Cieszy nas to, że chcecie zabezpieczyć swoje prawa do posiadanej marki. To jeden z najcenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa.
 

1. Co otrzymacie od nas?

Podejmując współpracę uzyskacie informację na temat zdolności rejestrowej Waszego znaku. Zweryfikujemy jego aktualny status i możliwe ryzyka formalno-prawne dotyczące ewentualnej odmowy rejestracji.

W kolejnym kroku, przygotujemy dokumentację zgłoszeniową do rejestracji znaku w wybranym przez Państwa urzędzie patentowym (Polska lub Unia Europejska) wraz ze szczegółową instrukcją dotyczącą złożenia dokumentacji.
 

2. Co jeśli moja marka nie będzie mogła uzyskać ochrony lub otrzymam sprzeciw do złożonego wniosku?

Jeśli na etapie badania zdolności rejestrowej okazałoby się, że uzyskanie ochrony dla marki jest mało prawdopodobne, wówczas pomożemy w opracowaniu stosownej modyfikacji znaku (nazwa / grafika), która pozwoli na jego skuteczne zabezpieczenie. Jeśli w trakcie postępowania przed urzędem otrzymacie Państwo sprzeciw, wówczas dalsze czynności podejmie (w ramach odrębnego zlecenia) zewnętrzny pełnomocnik procesowy, który będzie reprezentować Państwa w trakcie sporu.
 

3. Jak możemy rozpocząć współpracę?

Jeśli jesteści Państwo zainteresowani ofertą, to prosimy o kontakt.
 

Skontaktuj się z nami »

 

Jak wygląda proces zastrzeżenia znaku towarowego

Proces zastrzeżenia znaku towarowego ma charakter wieloetapowy. Poniżej krótko opisujemy najważniejsze z etapów.
 


 

Etap I – Badanie zdolności rejestrowej

Weryfikujemy zdolność odróżniającą marki w bazach unijnych, międzynarodowych oraz polskiej. Badanie pozwala sprawdzić czy istnieją znaki identyczne lub podobne do zgłaszanego oraz jaki jest charakter relacji pomiędzy nimi. Czy występuje kolizja, czy też istnieje możliwość uzyskania ochrony prawnej dla marki. Celem badania jest zmniejszenie ryzyka odmowy uzyskania ochrony dla marki.

 

Etap II – Zgłoszenie znaku do rejestracji

Przygotowujemy dokumentację zgłoszeniową do właściwego urzędu patentowego. Otrzymujecie Państwo komplet dokumentów lub dostęp do konta online, gdzie wszystkie dane są odpowiednio wprowadzone.

 

Etap III – Weryfikacja zgłoszenia przez urząd

Urząd dokonuje oceny wniosku i w przypadku braku zaistnienia przesłanek negatywnych, które wykluczają dalszą procedurę, podejmuje decyzję o publikacji zgłoszenia znaku w biuletynie informacyjnym.

 

Etap IV – Okres sprzeciwowy

W okresie 3 miesięcy od dnia publikacji znaku w biuletynie, każdy zainteresowany może złożyć sprzeciw względem wniosku. Rozpoczyna się wówczas procedura sprzeciwowa przed urzędem, która zazwyczaj trwa kilka miesięcy. Strona dokonująca sprzeciwu będzie podnosić powody,
dla których znak nie powinien być zarejestrowany. Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie kontrargumentów. Na tym etapie obsługa prawna prowadzona jest zgodnie z wymogami prawa przez zewnętrzną kancelarię rzecznikowską w ramach odrębnego zlecenia i pełnomocnictwa. Szacuje się, że średnio wobec co piątego zgłoszenia w Europie, uruchamiana jest procedura sprzeciwowa.

 

Etap V – Rejestracja znaku

Jeśli wobec zgłoszonego znaku nie było sprzeciwów lub sprzeciwy zostały odrzucone, podejmowana jest decyzja o rejestracji.

Od tego momentu marka uzyskuje ochronę prawną, stając się zastrzeżonym znakiem towarowym.

 

Ochrona prawna nazwy oraz logotypu

W ramach usługi oferujemy pomoc prawną w zakresie badań zdolności rejestracyjnej oraz przygotowania wniosku o zgłoszenie znaku do Urzędu Patentowego RP lub Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Państwa aktywność ogranicza się jedynie do złożenia uzupełnionych dokumentów i wniesienia opłaty urzędowej.

 

Skontaktuj się z nami »