Regulamin sklepu z grafiką na platformie designer.pl

I. O NAS

Strona internetowa pod adresem www.designer.pl/sklep jest platformą („Platforma”) umożliwiającą Naszym klientom („Klient”) zakup uprzednio przygotowanych Projektów graficznych („Projekty”) takich jaki logotypy, wizytówki, szablony strony internetowej, logo firmy lub produktu oraz wszelkich innych typów grafik, od Nas („Crowd Design”) lub też bezpośrednio od grafika („Grafik”). Ponadto na Platformie możesz znaleźć także prezentacje (niebędące ofertą) możliwości zakupu takich Projektów u innych osób, będących naszymi partnerami („Partnerzy”).

Właścicielem i administratorem platformy jest Crowd Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-416) Kwidzyńska 4D , NIP: 8982206918, REGON: 022354689, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym 1 593 000 PLN, w całości pokrytym („Crowd Design”)
Wszelkie informacje znajdujące się na Platformie nie stanowią oferty, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

II. OD KOGO MOGĘ ZAKUPIĆ PROJEKT GRAFICZNY?

Platforma zawiera następujące opcje dotyczące zakupu przez Ciebie Projektu:

 1. Zakup Projektu bezpośrednio u Crowd Design – w takim wypadku to my jesteśmy dla Ciebie stroną umowy zakupu Projektu („Umowy”);
 2. Zakup Projektu bezpośrednio u Grafika w takim wypadku jesteśmy jedynie pośrednikiem w relacjach między Tobą i Grafikiem. Wszelkie ustalenia co do Projektu, warunków jego zakupu, terminów, płatności, odpowiedzialności i reklamacji zapadają tylko i wyłącznie między Tobą i Grafikiem. Nasza rola ogranicza się tylko i wyłącznie do zapewnienia platformy komunikacyjnej między Tobą i Grafikiem oraz ułatwienia realizacji płatności.
Dodatkowo na Platformie zamieszczamy także prezentacje możliwości zakupu Projektów u naszych Partnerów, u których także możesz zakupić Projekt. Jest to tylko i wyłącznie informacja, niestanowiąca jakiejkolwiek wiążącej oferty, po kliknięciu jej zostaniesz przekierowany na stronę danego Partnera, z którym to dokonujesz wszelkich ustaleń dotyczących zakupu Projektu. Nie jesteśmy stroną relacji między Tobą a Partnerem. Nasza rola ogranicza się tylko i wyłącznie do udostępnienia Naszej Platformy pod zamieszczenie prezentacji. Kontakt dla Partnerów odnośnie szczegółów współpracy pod adresem: [email protected]

III. CO Z PRAWAMI AUTORSKIMI MAJĄTKOWYMI LUB LICENCYJNYMI DO ZAKUPIONEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU?

Dostępnych jest wiele opcji, przy czym pamiętaj, iż jeśli kupujesz Projekt bezpośrednio u Grafika, to wszelkie ustalenia dotyczące nabycia praw autorskich majątkowych lub licencyjnych dokonujesz bezpośrednio z Grafikiem.

Co do zasady, są trzy opcje nabycia praw autorskich/licencyjnych do Projektu. Właściwą opcję wybierasz przy składaniu oferty zakupu, przy czym pamiętaj, że ani Crowd Design ani Grafik do momentu przyjęcia Twojej oferty zakupu nie są związani tymi opcjami, mogą odmówić bowiem np. sprzedaży z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, a zaproponować np. udzielenie licencji. Niektóre bowiem Projekty mogą pozostawać Naszą własnością i udzielamy na nie jedynie licencji. Co do zasady udostępniamy trzy opcje, przy czym pamiętaj, iż mogą one być szczegółowo negocjowane, z tym że kwestie te winny być dokładnie ustalone przed przyjęciem przez Nas lub Grafika Twojej oferty zakupu Projektu.
 
 1. Klient nabywa pełnię autorskich praw majątkowych do Projektu. Możesz wówczas korzystać z Projektu na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczenia, pamiętając o poszanowaniu autorskich praw osobistych autora Projektu. Jeśli kupujesz Projekt od Crowd Design, do skutecznego nabycia autorskich praw majątkowych, konieczne jest zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności, co wynika z wymogów polskiego prawa autorskiego. To na Tobie spoczywa obowiązek ustalenia właściwego prawa do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich i zachowania wszelkich formalnych wymogów do skutecznego nabycia. Jeśli kupujesz Projekt od Grafika, to wówczas prawo państwa, które zgodnie z Waszymi ustaleniami, uznacie za właściwe dla umowy decyduje o tym, jaką formę musi mieć takie nabycie praw autorskich i w związku z tym zalecamy kontakt z kompetentnymi doradcami (np. radca prawny) w dziedzinie prawa autorskiego. Jeśli nie podejmiesz żadnych ustaleń z Grafikiem co do prawa właściwego, to wówczas właściwe jest prawo polskie, co oznacza, iż dla skutecznego nabycia autorskich praw majątkowych, konieczne będzie zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności. Wzór takiej umowy możesz pobrać tutaj: Wzór umowy o przeniesienie praw autorskich, prosimy jednak pamiętać, iż jest to tylko wzór, prosimy skonsultować go z kompetentnym doradcą w dziedzinie prawa autorskiego. Nie bierzemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść wzoru ani skutki jego wykorzystania, jak i zgodność z prawem obowiązującym.
 2. Klient nabywa licencję wyłączną na korzystanie z Projektu. Oznacza to, iż właścicielem praw autorskich pozostaje Crowd Design lub Grafik (w zależności od tego, od kogo kupujesz Projekt), jednak uzyskujesz wyłączne prawo korzystania z Projektu w zakresie, czasie i miejscu określonym w warunkach licencji. W prawie polskim zawarcie umowy licencyjnej wyłącznej wymaga takiej samej formy jak nabycie autorskich praw majątkowych, w związku z czym mają tutaj zastosowanie identyczne zasady co podane w pkt 1. Licencja wyłączna może być Ci udzielona w dwóch opcjach:
  1. Pierwsza – bez możliwości upoważnienia przez Ciebie innych osób do korzystania z Projektu (z zakazem udzielenia dalszej licencji);
  2. Druga – z możliwością upoważnienia przez Ciebie innych osób do korzystania z Projektu (tj. masz prawo udzielania dalszej licencji).
 3. Klient nabywa licencję niewyłączną na Projekt. Uzyskujesz wówczas prawo do korzystania z Projektu na określonych polach eksploatacji, np. upublicznianie w Internecie. Umowa taka nie wymaga formy pisemnej według prawa polskiego (w przypadku innych systemów prawnych zalecamy skonsultowanie się z kompetentnym doradcą). Nie nabywasz wówczas praw autorskich do Projektu na własność ani wyłączność, My (lub Grafik) możemy sprzedać autorskie prawa majątkowe do Projektu innej osobie, udzielić jej licencji wyłącznej lub też udzielić licencji niewyłącznej jednej lub wielu osobom. Z reguły licencja niewyłączna dotyczyła będzie szablonów, np. templatek stron, allegro czy szablonów logotypów.
Nawet jeśli nabędziesz prawa autorskie majątkowe do Projektu, to Crowd Design ma wieczyste i nieodwołalne prawo do korzystania z Projektu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na polach eksploatacji takich jak: promocja, marketing, reklama Platformy i innych stron internetowych lub platform, serwisów prowadzonych przez Crowd Design, wyświetlanie Projektów na stronie internetowej, upoważniania do takiej eksploatacji innych podmiotów zależnych lub powiązanych.

IV. ZAKUP PROJEKTÓW

Projekty, które możesz zakupić, są wyświetlane na Naszej stronie internetowej. Mogą być to Projekty wystawione przez Crowd Design lub wystawione przez Grafika (wówczas udostępniamy mu jedynie fragmenty Naszej strony w celu wystawienia Projektu na sprzedaż). Wszelkie informacje zawarte na tej stronie nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży.

V. W JAKI SPOSÓB JAKO GRAFIK MOGĘ WYSTAWIĆ PROJEKT NA SPRZEDAŻ?

Po zarejestrowaniu Konta na Naszej Platformie wypełniasz wszystkie dane dotyczące Projektu (w tym cenę i rodzaje licencji lub możliwość sprzedaży autorskich praw majątkowych), wgrywasz następnie na Naszą Platformę pliki źródłowe i poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo odmowy udostępnienia Naszej strony dla celów wystawienia jednego lub więcej Projektów bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, z tego tytułu Grafikowi nie przysługują wobec Crowd Design jakiekolwiek roszczenia. Możemy także uzależnić Naszą zgodę na udostępnienie od poczynienia w Projekcie określonych zmian, uzupełnienia opisów lub warunków sprzedaży. Projekt po wyrażeniu przez Nas zgody trafia na Naszą stronę internetową i jest widoczny w wyszukiwarce. Crowd Design zastrzega sobie prawo usunięcia Projektu ze strony internetowej bez podania przyczyny. Grafikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zarejestrować Konto może tylko Grafik, który sprzedaje Projekt w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (jako Grafik nie może on korzystać z Platformy w charakterze konsumenta).
Wystawienie Projektu jest równoznaczne z udzieleniem przez Grafika
 • licencji na rzecz Crowd Design na wystawienie Projektu na Platformie dla celów umożliwienia jego sprzedaży przez Grafika oraz
 • wieczystej i nieodwołalnej licencji na rzecz Crowd Design na korzystanie z Projektu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na polach eksploatacji takich jak: promocja, marketing, reklama Platformy i innych stron internetowych lub platform, serwisów prowadzonych przez Crowd Design, wyświetlanie Projektów na stronie internetowej, upoważniania do takiej eksploatacji innych podmiotów zależnych lub powiązanych.
​Vb. AUTOMATYCZNE PRZYJMOWANIE OFERT ZAKUPU PRZEZ GRAFIKA

Dodatkowo Grafik może wybrać opcję automatycznego przyjmowania ofert zakupu Projektów – w stosunku do konkretnie wskazanego Projektu, większej ilości wskazanych Projektów lub też wszystkich wystawianych przez siebie Projektów. W takim wypadku oznacza to, iż 
 • za pomocą infrastruktury Platformy Grafik automatycznie przyjmuje (bez możliwości cofnięcia) ofertę zakupu Projektu złożoną przez składającego ofertę Klienta oraz
 • w momencie dokonania przez Klienta zapłaty za Projekt za pomocą infrastruktury Platformy następuje automatyczne wysłanie plików źródłowych Projektu Klientowi.
Wybór tej opcji następuje przez zaznaczenie opcji „Automatycznie przyjmuję ofertę zakupu złożoną przez Klienta. Zgadzam się, aby w momencie dokonania przez Klienta zapłaty, pliki źródłowe zostały wysłane do Klienta przez system informatyczny Platformy designer.pl w momencie dokonania przez Klienta płatności”., przy czym:
 1. W odniesieniu do danego Projektu:  przez zaznaczenie tej opcji podczas jego wystawiania. Wybór tej opcji nie może być odwołany.
 2. W odniesieniu do wszystkich Projektów: przez zaznaczenie tej opcji przy rejestracji lub w ustawieniach Konta. Wybór tej opcji może być odwołany w ustawieniach Konta, przy czym odwołanie to odnosi skutek tylko w stosunku do tych Projektów, które w momencie odwołania nie były jeszcze wystawione.
Wybór opcji automatycznego przyjęcia oferty zakupu może być dokonany także w stosunku do Projektów już dotychczas wystawionych bez tej opcji.

VI. W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZAKUPIĆ PROJEKT OD GRAFIKA?

Najpierw wyszukaj interesujący Cię Produkt na Naszej stronie internetowej, wybierz go, zaznacz sposób nabycia praw autorskich majątkowych lub rodzaj licencji (w niektórych wypadkach możliwa będzie tylko jedna opcja lub ich ograniczona ilość), podaj swoje dane i załóż Konto na Platformie (chyba że już uprzednio je założyłeś, wówczas zakupu dokonujesz ze swojego Konta). Następnie wysyłasz Grafikowi ofertę zakupu wskazanego Projektu. Grafik nie ma obowiązku przyjmowania Twojej oferty i odpowiada na nią, chyba że grafik wcześniej wybrał opcję automatycznego przyjmowania złożonych przez Klientów Platformy ofert. 

Jeśli ją przyjmie, to wówczas w momencie przyjęcia dochodzi do zawarcia prawnie skutecznej umowy zakupu Projektu wraz z udzieleniem licencji niewyłącznej lub udzieleniem licencji wyłącznej lub nabyciem autorskich praw majątkowych (jeśli prawo wymaga do udzielenia licencji wyłącznej lub przeniesienia majątkowych praw autorskich określonej formy, np. pisemnej pod rygorem nieważności, to wówczas konieczne jest w tym zakresie zawarcie odrębnej umowy, a umowa zawarta w formie elektronicznej ma charakter umowy przedwstępnej, na mocy której Ty i Grafik zobowiązujecie się zawrzeć umowę przyrzeczoną licencji wyłącznej lub przeniesienia autorskich praw majątkowych). Do momentu przyjęcia możesz bez żadnych konsekwencji odwołać ofertę zakupu. Po dokonaniu przez Ciebie płatności, Grafik poprzez Platformę wysyła pliki źródłowe Projektu do Ciebie.

Pamiętaj, iż jeśli kupujesz Projekt od Grafika, to wówczas wyłącznie on jest odpowiedzialny za udostępnienie Ci wszystkich swoich danych osobowych i w tym celu prosimy o zwrócenie się bezpośrednio do niego. Crowd Design nie ponosi żadnej odpowiedzialności do udostępnienia Ci danych osobowych Grafika ani nie jest do tego upoważnione. 

W przypadku zakupu Projektów od Grafików, nie jesteśmy stroną umowy między Tobą i Grafikiem. Dokonujemy jedynie ściśle faktycznych czynności, polegających na udostępnieniu Ci platformy komunikacyjnej służącej do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy z Grafikiem. Nie jesteśmy ani Twoim, ani Grafika agentem, przedstawicielem, reprezentantem, nie działamy w imieniu, na rzecz ani w interesie żadnej ze Stron. Nie odpowiadamy za działania lub zaniechania Twoje ani Grafika i nie ponosimy względem Was jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wszelkie roszczenia i spory musicie rozwiązywać samodzielnie, bez Naszego udziału. Odpowiadamy tylko i wyłącznie za należyte udostępnienie Wam Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za terminowość wykonania Projektu, zgodność z umową, wady, usterki, zapłatę wynagrodzenia w terminie. Wszelkie warunki, terminy wykonania Projektu, wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia, kwestie dotyczące praw autorskich i licencji, ustalają samodzielnie Klient i Grafik. Wszelkie roszczenia, skargi, zażalenia dotyczące zawarcia, wykonania lub rozliczenia umowy z Grafikiem, dotyczące innych kwestii niż udostępnienie Platformy, skierowane do Nas będą pozostawione bez rozpoznania, względnie – możemy je przekazać do Grafika lub Klienta. Nie udzielamy także żadnych porad prawnych lub podatkowych związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozliczeniem Umowy. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za rozliczenie podatków, składek i jakichkolwiek należności publicznoprawnych lub prywatnoprawnych związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozliczeniem Umowy między Klientem a Grafikiem.

W wypadku zakupu Projektu od Grafika, Grafik upoważnia Nas do przyjęcia od Ciebie zapłaty za Projekt. Ty z kolei dokonujesz płatności na Nasze konto i upoważniasz Nas do przekazania płatności Grafikowi. Kwota, którą wpłacasz na Nasze konto tytułem zapłaty dla Grafika nie jest naszą własnością i możemy rozporządzać nią tylko i wyłącznie w ten sposób, iż przekażemy ją Grafikowi. Nie jest to żadna forma pożyczki ani depozytu nieprawidłowego. Nie wykonujemy także jakichkolwiek czynności bankowych, nie pełnimy funkcji procesora czy integratora płatności, nie świadczymy jakichkolwiek usług płatniczych, gdyż transakcje między Tobą a Grafikiem dokonywane są za Naszym pośrednictwem jako podmiotu wykonującego czynności zmierzające do zawarcia przez Was umowy o wykonanie Projektu.

Jednocześnie na Naszej Platformie mogą być przechowywane w związku z komunikacją pliki źródłowe i poglądowe Projektu.

Za udostępnienie Platformy dla celów zawarcia, wykonania i rozliczenia Umowy, pobieramy od Grafika wynagrodzenie (Prowizję) w wysokości określonej w Cenniku (załącznik nr 1), przy czym możliwe jest indywidualne określenie wysokości Prowizji w drodze ustaleń z Grafikiem, jednakże odstąpienie od Cennika zależy wyłącznie od Naszej indywidualnej, swobodnej decyzji.

VII. W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZAKUPIĆ PROJEKT OD CROWD DESIGN?

W przypadku zakupu Projektów od Crowd Design, my jesteśmy stroną umowy i odpowiadamy za jej realizację. Cena za Projekt należy się w całości Crowd Design i z tego tytułu wystawiamy Ci fakturę VAT. My odpowiadamy za Projekt i rozpatrujemy reklamacje. Do skuteczności umowy o zakup Projektu wystarczy elektroniczne wysłanie oferty zakupu i jej przyjęcie, ale jeśli sobie tego życzysz, możemy podpisać umowę na piśmie. Prawa autorskie do Projektu lub licencję nabywasz także bezpośrednio od Nas.

W celu zakupu, najpierw wyszukaj interesujący Cię Produkt na Naszej stronie internetowej, wybierz go, zaznacz sposób nabycia praw autorskich majątkowych lub rodzaj licencji (w niektórych wypadkach możliwa będzie tylko jedna opcja lub ich ograniczona ilość), podaj swoje dane i załóż Konto na Platformie (chyba że już uprzednio je założyłeś, wówczas zakupu dokonujesz ze swojego Konta). Następnie wysyłasz Nam ofertę zakupu wskazanego Projektu. My nie mamy obowiązku przyjmowania Twojej oferty i odpowiadania na nią. Jeśli ją przyjmiemy, to wówczas w momencie przyjęcia dochodzi do zawarcia prawnie skutecznej umowy zakupu Projektu wraz z udzieleniem licencji niewyłącznej lub udzieleniem licencji wyłącznej lub nabyciem autorskich praw majątkowych (jeśli prawo wymaga do udzielenia licencji wyłącznej lub przeniesienia majątkowych praw autorskich określonej formy, np. pisemnej pod rygorem nieważności, to wówczas konieczne jest w tym zakresie zawarcie odrębnej umowy, a umowa zawarta w formie elektronicznej ma charakter umowy przedwstępnej, na mocy której Ty i Crowd Design zobowiązujemy się zawrzeć umowę przyrzeczoną licencji wyłącznej lub przeniesienia autorskich praw majątkowych). Do momentu przyjęcia możesz bez żadnych konsekwencji odwołać ofertę zakupu. Po dokonaniu przez Ciebie płatności, wysyłamy Ci pliki źródłowe Projektu.

Płatność za Projekt jest wykonywana z góry (przelew tradycyjny lub DotPay). Ponosisz wszelkie koszty przelewu, w szczególności przy płatności z zagranicy. Momentem zapłaty wynagrodzenia jest data zaksięgowania go na rachunku odbiorcy. Do momentu zapłaty wynagrodzenia nie jesteśmy zobowiązani do przesłania Projektu. Termin realizacji umowy ulega przedłużeniu o czas opóźnienia w płatności.

Po przesłaniu plików źródłowych Projektu możemy – jeśli wymaga to niewielkiego nakładu pracy, dokonać prostych zmian w Projekcie np. zmiana tekstu i/lub kolorów w jego elementach. Wszelkie natomiast prace dodatkowe, np. modyfikacje czy zmiany w Projekcie będą wymagały dodatkowego wynagrodzenia i Crowd Design nie jest zobowiązany do ich wykonania bez uprzedniego ustalenia warunków.

W przypadku braku przez Ciebie płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Crowd Design ma prawo po uprzednim przypomnieniu Ci o płatności (w formie elektronicznej) odstąpić od umowy w ciągu 60 dni od upływu terminu płatności, wysyłając Ci oświadczenie w formie elektronicznej.

VIII. ZASADY WSPÓŁPRACY Z GRAFIKAMI

Choć udostępniamy jedynie Platformę, to jednak chcielibyśmy, aby Graficy, którzy z niej korzystają byli osobami kompetentnymi. Choć nie kontrolujemy i nie sprawdzamy ich i nie mamy na to wpływu ani takiego obowiązku, każdy Grafik, który rejestruje się na Naszej Platformie bezwarunkowo i nieodwołanie oświadcza, iż będzie miał on pełnię praw autorskich i innych praw własności intelektualnej i przemysłowej do Projektów, Projekty nie będą naruszały niczyich praw, dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how, nie będą opatrzone wadami fizycznymi, usterkami lub wadami prawnymi.

Crowd Design ma prawo zawiesić konto Grafika (czasowo pozbawić go możliwości korzystania z Platformy) lub usunąć go z Platformy, w razie podjęcia wątpliwości co do tego, czy należycie wykonuje on umowy lub naruszenia przez niego jakiegokolwiek przepisu Regulaminu.

Grafik jednocześnie oświadcza, iż dopóki nie wycofa Projektu z Platformy, to nie może w jakikolwiek sposób rozporządzać prawami autorskimi do Projektu lub udzielić licencji na korzystanie z niego innym podmiotom niż Klientom korzystającym z Platformy, którzy kupują Projekt poprzez Platformę;

Grafik upoważnia Crowd Design do:
 1. jeśli nie wprowadza (on w ramach uiszczonej Ceny) zleconych przez Klienta zmian lub poprawek w Projekcie - do ich wprowadzenia w imieniu i na rachunek Grafika, przy czym wówczas Crowd Design pobiera dodatkowo za wyżej wymienione czynności 20% netto z wynagrodzenia Grafika pozostałego po odjęciu należnej Crowd Design prowizji. Stroną umowy z Klientem pozostaje Grafik i to on ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie zmian lub poprawek przez Crowd Design jako podmiotu, którym posługuje się przy wykonywaniu umowy.
 2. anulowania umowy, jeśli Grafik po dokonaniu przez Klienta wpłaty oznajmi, iż nie chce już lub nie może sprzedawać zakupionego Projektu. W takim wypadku Grafik ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie umowy. Kwota wpłacona przez Klienta jest zwracana Klientowi – Grafik upoważnia Crowd Design do dokonania w jego imieniu zwrotu tej kwoty.
 3. negocjowania warunków umowy z Klientem, w szczególności jego przedmiotu oraz ceny;
 4. odbioru od Klienta wynagrodzenia na wskazany przez Crowd Design rachunek. Zapłata na rachunek Crowd Design przez Klienta jest równoznaczna z zapłatą na rzecz Grafika;
 5. dokonywania przez Crowd Design z kwot wynagrodzenia wpłaconego przez Klienta, o którym mowa w ust. 4, wszelkich potrąceń wynagrodzenia Crowd Design lub potrąceń jak i zatrzymań kwot na pokrycie jakichkolwiek roszczeń Crowd Design, w tym także związanych z naruszeniem Regulaminu.
IX. RACHUNKI I FAKTURY

Jeśli kupujesz Projekt bezpośrednio od Nas, otrzymujesz od Nas fakturę.

Jeśli kupujesz Projekt bezpośrednio od Grafika, jest on odpowiedzialny za wystawienie Ci stosownego dokumentu (faktury, rachunku, paragonu).. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za wystawienie jakiegokolwiek dokumentu, w szczególności faktury, rachunku lub paragonu przez Grafika.

Grafikowi wystawiamy fakturę VAT na wysokość wynagrodzenia należnego Nam za udostępnianie Platformy, zgodnie z Cennikiem (lub indywidualnie ustalonego).

X. REKLAMA NASZYCH PARTNERÓW

Na Naszej stronie możesz znaleźć prezentacje możliwości zakupu Projektów u innych podmiotów niż Crowd Design lub Grafików, to jest Naszych Partnerów. Prezentacje te nie stanowią jakiejkolwiek wiążącej oferty i nie mogą być źródłem jakichkolwiek zobowiązań Crowd Design, Partnerów lub Grafików, nie stanowią dla Ciebie źródła jakichkolwiek praw lub roszczeń. Nie ponosimy także jakiejkolwiek odpowiedzialności za wiarygodność, jakość, rzetelność i zgodność z prawdą tych prezentacji, ani zdolność Partnerów do ich realizacji. My tylko i wyłącznie udostępniamy Naszą Platformę Partnerowi do wyświetlenia takiej prezentacji. Nie mamy obowiązku jej sprawdzać, ani ingerować w jej treść.
Po kliknięciu na przycisk „Kup” obok prezentacji jesteś przekierowany na stronę Partnera. Wszelkie ustalenia dotyczące zakupu Projektu podejmujesz wyłącznie z Partnerem. Nie jesteśmy dla Ciebie stroną jakiejkolwiek umowy, wszelkich roszczeń możesz dochodzić tylko i wyłącznie od Partnera. Nie odpowiadamy za wykonanie umowy przez Partnera ani nie angażujemy się w jakikolwiek sposób w rozwiązywanie sporów pomiędzy Tobą a Partnerem. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za rozliczenie podatków, składek i jakichkolwiek należności publicznoprawnych lub prywatnoprawnych związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozliczeniem umowy między Tobą a Partnerem.

XI. AKCEPTACJA REGULAMINU

Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu („Regulamin”) zawierasz z Crowd Design umowę o korzystanie z Platformy na warunkach określonych w Regulaminie. Akceptacja Regulaminu odbywa się w formie elektronicznej.

Korzystać z Platformy może osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

XII. PRAWA AUTORSKIE DO PLATFORMY

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności (w tym intelektualnej i przemysłowej do Platformy jak i wszelkich jej elementów) przysługują wyłącznie Crowd Design. Nie otrzymujesz jakichkolwiek praw do Platformy. Jesteś zobowiązany do pełnego poszanowania i respektowania Naszych praw autorskich do Platformy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności prawem przewidzianej.

Nie wolno Ci rozpowszechniać lub publikować jak i udostępniać nieograniczonemu lub ograniczonemu gronu osób negatywnych komentarzy lub opinii na temat Crowd Design w Internecie, na portalach społecznościowych, Facebook, Twitter, w e-mailach lub na forach internetowych, chyba że naruszenie Umowy przez Crowd Design zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Zamawiając lub wykonując Projekt przez Platformę, obowiązany jest komunikować się z drugą Stroną oraz rozliczyć Projekt wyłącznie poprzez Platformę. Zakazuje się dokonywania takich czynności poza Platformą. Grafik, który narusza niniejszy przepis, obowiązany jest zapłacić Crowd Design karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości wynagrodzenia za sprzedaż, które otrzymał lub otrzymałby, a co do którego komunikował się z drugą Stroną, wykonywał lub rozliczył je z pominięciem Platformy. Crowd Design ma prawo do dochodzenia dalszego odszkodowania.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Crowd Design za wszelkie czynności związane z korzystaniem z Platformy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, z wyjątkiem swojej winy umyślnej. W przypadku zakupu u Nas Projektu Crowd Design ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi jak i niewykonania lub nienależytego wykonania tylko do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania (którego źródłem jest Regulamin, a także umowa o wykonanie Projektu), wyłącza roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego (art. 443 kodeksu cywilnego).Niniejsze wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą konsumentów, wobec których Crowd Design odpowiada na ogólnych zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

XIV. POUFNOŚĆ

Jesteś zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko to, czego dowiedziałeś się w związku z korzystaniem z Platformy, w szczególności sposób jej działania. Klauzula ta stanowi podjęcie przez Crowd Desing środków niezbędnych do zachowania objętych tajemnicą informacji i dokumentów w poufności w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

XV. ROZWIĄZANIE UMOWY

W każdej chwili możesz zrezygnować bez żadnych konsekwencji z korzystania z Platformy wysyłając e-maila z rezygnacją na adres [email protected] jeśli jednak istnieją umowy, które realizujesz, to zanim się wyrejestrujesz, musisz je zakończyć i rozliczyć. Po złożeniu oświadczenia o rezygnacji nie możesz już składać ani przyjmować jakichkolwiek ofert zakupu. Datą zakończenia korzystania z Platformy jest data wyrejestrowania.

My możemy wykluczyć Cię z korzystania z Platformy ze skutkiem natychmiastowym (rozwiązanie umowy o korzystanie z Platformy bez wypowiedzenia) w przypadku istotnego naruszenia przez Ciebie przepisów Regulaminu lub obowiązujących przepisów, działania na szkodę Crowd Design. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki natychmiastowego rozwiązania umowy z tych przyczyn, w szczególności niemożność kontynuowania realizacji umów przez Grafika. Kwoty, które zostały przez Ciebie wpłacone na poczet niezrealizowanych umów, zostaną Ci zwrócone po potrąceniu kosztów odpowiadających wydatkom i nakładowi pracy Crowd Design (odpowiednio Grafika), zastrzegamy sobie prawo potrącenia kwot na zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych przysługujących Nam z tytułu zdarzenia będącego podstawą rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

XVI. ZMIANA REGULAMINU

Crowd Design ma prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Platformy. O zamierzonej zmianie Regulaminu Crowd Design zawiadamia Cię na 7 dni przed zamierzoną zmianą, drogą elektroniczną. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia nie złożysz oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Ciebie przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie Crowd Design na podany w zawiadomieniu o zamiarze zmiany Regulaminu adres poczty elektronicznej.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Platformy, w tym także umowa o wykonanie Projektu z Crowd Design podlega prawu polskiemu.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatruje wyłącznie sąd polski, właściwy dla każdorazowej siedziby Crowd Design. Jeśli siedziba Crowd Design zostałaby przeniesiona za granicę, właściwy jest sąd właściwy dla miasta Łodzi, dzielnica Widzew. Jeśli jesteś konsumentem, spory rozpatruje sąd właściwy zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (właściwość ogólna lub przemienna).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2015 r. i ma zastosowanie do ofert zakupu, które zostały złożone od tego dnia, jak i do umów zawartych w wyniku tychże ofert.

XVIII. OCHRONA KONSUMENTA

Crowd Design przestrzega przepisów o ochronie konsumenta. Konsumentem jest osoba, która korzysta z Platformy w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Kontakt z Nami możliwy jest także na numer telefonu: +48 609 268 398. Może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.
 2. Bezpośrednio przed złożeniem oferty zakupu konsument ma możliwość i obowiązek zapoznania się z głównymi cechami Projektu (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami) (chyba że sam dokonuje on specyfikacji Projektu), sposobem porozumiewania się z Nami, łącznej cenie wraz z podatkami oraz innymi kosztami, czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Crowd Design nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia przez konsumenta powyższych obowiązków.
 3. Warunkiem korzystania z Platformy jest uprzednia akceptacja Regulaminu, przy czym w przypadku konsumenta musi ona nastąpić najpóźniej w chwili złożenia oferty zakupu.
 4. Przed złożeniem oferty zakupu zapoznajesz się z informacjami, o których mowa w pkt 2. Najpóźniej na początku składania oferty uzyskujesz jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności. Przed wysłaniem formularza zakupu przez Ciebie pojawia się przycisk z widocznymi słowami „Pamiętaj, że jeśli złożona przez Ciebie oferta zakupu zostanie przyjęta, zawierasz prawnie wiążącą umowę, z obowiązkiem zapłaty przez Ciebie ceny”. Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie przez Ciebie oferty.
 5. Crowd Design ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez konsumenta, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Crowd Design.
 6. W terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia oferty zakupu, Crowd Design przekazuje konsumentowi, na jego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy o wykonanie Projektu w formie pliku PDF lub na innym trwałym nośniku (np. w formie wiadomości e-mail)
 7. Przy złożeniu oferty konsumentowi wyświetla się cena oraz informacje o wszelkich innych opłatach, przy czym jeśli wysokość ceny jest indywidualnie ustalana – ustalenie jego wysokości musi nastąpić do momentu zawarcia umowy.
 8. Crowd Design nie może żądać od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty w wysokości przewyższającej poniesione przez Crowd Design koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
 9. Standardowo czas realizacji umowy przez Crowd Design wynosi do 3 dni roboczych. Przez czas realizacji umowy rozumie się okres od dnia zawarcia Umowy lub od dnia zaksięgowania całości wpłaty wynagrodzenia (decyduje zawsze moment późniejszy) do momentu przesłania Projektu konsumentowi. W przypadku zamówień Projektów indywidualnych czas realizacji umowy ustalamy indywidualnie.
 10. Jeśli Projekt jest wadliwy, konsumentowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady Projektu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Zawierając Umowę o zakup Projektu, wyrażasz wyraźną zgodę na rozpoczęcie dostarczania Ci treści cyfrowych (tj. plików źródłowych Projektu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy, co powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy.

XIX. DANE OSOBOWE

Akceptując Regulamin wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Crowd Design Twoich danych osobowych podawanych podczas korzystania z Platformy dla celów korzystania z Platformy, w tym negocjacji, zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy o zakup Projektu, w szczególności na udostępnienie przez Crowd Design tych danych osobowych drugiej Stronie umowy (w przypadku zakupu Projektu bezpośrednio od Grafika).

ZAŁĄCZNIK NR 1 - CENNIK

Za udostępnienie Platformy dla celów zawarcia, wykonania i rozliczenia Umowy, pobieramy od Grafika wynagrodzenie (Prowizję) w wysokości 35% brutto od określonego w Umowie wynagrodzenia przysługującego Grafikowi..