Regulamin serwisu designer.pl

§1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego pod adresem www.designer.pl (zwanym dalej Serwisem) jest firma Crowd Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńska 4D o numerze NIP 8982206918, REGON 022354689, KRS 0000513418 Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna VI Wydział gospodarczy, kapitał zakładowy 1.593.000,00 PLN zapłacony w całości, zwana dalej Crowd Design

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2015 r. Klientów, którzy rozpoczęli korzystanie z Usługi Konkursy dla Grafików przed podanym terminem, obowiązuje poprzednia wersja regulaminu, którą Crowd Design udostępni na żądanie.

 3. Celem Serwisu jest:

  1. udostępnianie platformy do organizacji Konkursów dla Grafików na projektowanie grafiki, utworów audio oraz video, nazw firm , produktów oraz haseł reklamowych;

  2. sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży gotowych szablonów graficznych, zdjęć, ilustracji, utworów audio, video itp. (zwanych dalej Produktami lub osobno Produktem);

  3. prezentacja profili Grafików, ich ofert i portfolio;

  4. prezentacja poradników, aktualności i innych materiałów z dziedziny grafiki oraz e-commerce;

  5. budowanie społeczności Grafików

 4. Usługi dostępne w Serwisie:

  1. Konkursy dla Grafików - celem Usługi jest udostępnianie Klientom platformy internetowej będącej częścią Serwisu w celu organizacji konkursów graficznych;

  2. Katalog Grafików - celem Usługi jest umożliwienie Grafikom reklamowania się w Serwisie poprzez prezentację swojego profilu, oferty oraz portfolio;

  3. Sklep z grafiką - celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom zakupu on-line Produktów na stronach Serwisu lub Partnerów.

 5. Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady przewidziane treścią Regulaminu. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień wymienionych w Regulaminie pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy przez Crowd Design, bez podawania przyczyn.

 

§2 Definicje

 1. DotPay - serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez Spółkę Akcyjną pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

 2. Formularz Rejestracyjny - formularz umieszczony na stronach Serwisu, w którym Użytkownik podaje swoje dane zakładając Konto w celu podjęcia współpracy z Crowd Design lub korzystania z jego Usług.

 3. Grafik - osoba fizyczna lub firma współpracująca z Serwisem, zajmująca się projektowaniem graficznym, audio, video itp.

 4. Klient - osoba fizyczna lub firma zainteresowana zamówieniem grafiki.

 5. Konto - to zbiór unikalnych danych podawanych podczas Rejestracji w Serwisie, zarządzanych przez Crowd Design.

 6. Panel Grafika - wydzielona dla Grafików część Serwisu, dostępna wyłączenie po zalogowaniu przy pomocy danych podawanych w procesie Rejestracji.

 7. Panel Klienta - wydzielona dla Klientów część Serwisu, dostępna wyłącznie po zalogowaniu przy pomocy danych podawanych w procesie Rejestracji.

 8. Partner - firma współpracująca z Crowd Design w ramach jednej z dostepnych Usług.

 9. Płatność - przelew środków pieniężnych bezpośrednio na konto Crowd Design lub za pośrednictwem DotPay.

 10. Polityka Prywatności - zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach dostępne pod adresem www.designer.pl/polityka-prywatnosci.

 11. Produkty Partnerskie - prezentowane w Serwisie Produkty, sprzedawane przez Partnerów za pośrednictwem Serwisu.

 12. Rejestracja - proces zakładania Konta w Serwisie polegający na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, potwierdzeniu swojego adresu e-mail oraz uzupełnieniu danych osobowych po zalogowaniu do Serwisu. Instrukcje dotyczące sposobu uzupełnienia danych, potwierdzenia adresu e-mail, logowania itp. dostępne są na stronach Serwisu podczas procesu Rejestracji.

 13. Typ Projektu - kategoria usługi, która może być przedmiotem Konkursu, m.in. projektowanie grafiki, materiałów audio oraz video, opracowanie nazwy firm i produktów, haseł marketingowych.

 14. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu za pośrednictwem sieci Internet lub posiadająca Konto w Serwisie.

 15. Wizytówka - strona internetowa będąca częścią Usługi Katalog Grafików, prezentująca informacje o Grafiku, jego ofertę oraz portfolio.

 

§3 Dane osobowe

 1. Użytkownik podaje swoje dane osobowe podczas Rejestracji lub korzystając z innych Usług Serwisu.

 2. Użytkownik może zarejestrować jedno Konto w Serwisie. Osoba Prawna może być reprezentowana przez wielu Użytkowników, z których każda może mieć wyłącznie jedno Konto w Serwisie.

 3. Za każdym razem, gdy Użytkownik podaje swoje dane osobowe w formularzach na stronach Serwisu, Użytkownik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i dotyczą jego osoby.

 4. Rejestrując się, Użytkownik zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną powiadomień związanych z dostępnymi w Serwisie Usługami oraz informacji handlowych i reklamowych zawierających oferty własne Crowd Design oraz oferty podmiotów współpracujących z Crowd Design.

 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, wysyłając e-mail na adres [email protected]

 6. Na żądanie uprawnionych organów (prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

 7. Pozostałe zasady dotyczące danych osobowych zostały przedstawione w Polityce Prywatności.

 

§4 Ochrona Praw Autorskich

 1. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechniane, pokazywanie lub zmienianie wszelkich treści (w szczególności zdjęć, grafik itp.) zawartych na stronach Serwisu bez zakupienia niezbędnej licencji lub wyraźnej zgody ich autora.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące praw autorskich określa dokument Ochrona Praw Autorskich, znajdujący się pod adresem: www.designer.pl/ochrona-praw-autorskich

 

§5 Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Szczegółowy opis i zasady dotyczące plików cookies określa dokument Polityka Cookies znajdujący się pod adresem: www.designer.pl/polityka-cookies

 

§6 Usługa “Konkursy dla Grafików”
 

 1. Celem Usługi jest udostępnienie platformy internetowej będącej częścią Serwisu dla Klientów w celu organizacji konkursu graficznego;

 2. Regulamin platformy konkursowej dostępny jest dla Klientów podczas procesu zamawiania Usługi;

 3. Regulaminy konkursów dostępne są dla Grafików podczas procesu zgłaszania prac.

 

§7 Usługa “Katalog Grafików”

 1. Celem Usługi jest umożliwienie Grafikom reklamowania się w Serwisie poprzez prezentację swojego profilu, oferty oraz portfolio;

 2. Grafik w ramach Usługi ma prawo i możliwość stworzenia Wizytówki w serwisie za pomocą formularza, który wypełnia po procesie Rejestracji i zalogowaniu się do Panelu Grafika.

 3. Grafik oświadcza, że posiada pełne majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do wszystkich treści (w tym prac graficznych), które umieszcza w Wizytówce i nie narusza praw osób trzecich.

 4. Grafik oświadcza, że podane w Wizytówce dane są prawdziwe i dotyczą jego osoby i/lub firmy.

 5. Wizytówka nie może zawierać treści, które naruszają prawa osób trzecich, są obrazobórcze, propagują pornografię, działalność klubów towarzyskich, pokazują treści niedozwolone i zakazane.

 6. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Grafik narusza prawo, Serwis ma prawo zablokować lub usunąć konto Grafika.

 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez Grafików w Wizytówkach.

 8. W ramach Usługi prowadzona jest promocja “Darmowa Wizytówka”:

  1. w ramach promocji “Darmowa Wizytówka” Wizytówka w Katalogu Grafików jest darmowa;
  2. promocja “Darmowa Wizytówka” trwa do momentu jej zakończenia przez Crowd Design;
  3. o zakończeniu promocji “Darmowa Wizytówka” Grafik zostanie poinformowany poprzez e-mail;
  4. po zakończeniu promocji “Darmowa Wizytówka” Grafik ma prawo zrezygnować z Usługi bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 

§8 Usługa “Sklep z grafiką”

 1. Celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom zakupu on-line Produktów na stronach Serwisu lub Partnerów.

 2. Użytkownik zobowiązany jest przed zakupem Produktu Partnerskiego zapoznać się z oryginalnym opisem tego produktu na stronie Partnera.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z licencjami kupowanych Produktów oraz regulaminem zakupu w przypadku Produktów Partnerskich

 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad wykorzystywania zakupionych Produktów zgodnie z ich licencjami oraz akceptowanymi podczas zakupu regulaminami.

 5. Crowd Design nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i jakość Produktów Partnerskich prezentowanych w Serwisie.

 6. Crowd Design nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w opisach prezentowanych w Serwisie Produktów Partnerskich, ich jakość oraz szczegółowość.

 7. W przypadku Produktów Partnerskich pochodzących od Partnerów zagranicznych, Crowd Design nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności opisów produktów wynikające z błędnego tłumaczenia tych opisów na język polski.

 8. Prezentowane Produkty Partnerskie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prezentowana przy Produktach Partnerskich cena ma charakter orientacyjny, a dokładną jej wartość Użytkownik może poznać po przejściu na stronę Partnera.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

 2. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.

 3. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

 4. Crowd Design zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Serwisu pod adresem www.designer.pl/regulamin i wchodzą w życie z dniem publikacji.

 5. Crowd Design zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej Usługi, funkcji lub właściwości Serwisu.

 6. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

 7. Crowd Design zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za korzystanie z wybranych Usług, funkcji lub właściwości Serwisu, przy czym wszyscy Użytkownicy zostaną powiadomieni o tym fakcie i będą mogli w każdej chwili zrezygnować z Usług Serwisu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 8. Serwis używa API Fotolia, ale nie jest certyfikowany, wspierany ani sponsorowany przez Fotolia, a Crowd Design nie jest powiązany, ani nie pozostaje w żadnym związku z Fotolia.

 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu i Umowy, chyba że z okoliczności wynika, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły.

 10. Użytkownicy, którzy korzystają z płatnych Usług dostępnych w Serwisie wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną bez podpisu na wskazany przez nich adres e-mail.

 11. Crowd Design nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawdą oświadczenia Użytkowników co do posiadanych przez nich praw, w tym praw autorskich do utworu, koncesji, pozwoleń, czy licencji.

 12. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
  dotpay